Księgi Handlowe

Oferujemy

Profesjonalne prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Zakres prac obejmuje między innymi:

 • opracowanie zakładanie planu kont
 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • ewidencja rejestrów VAT
 • ewidencja środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysku i strat
 • pozostałe

Obowiązekiem prowadzenia ksiąg rachunkowych objęci są w szczególności:

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałoww, w tym również w organizacje
 • spółeki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2,
 • osóby fizyczne, spółeki cywilne osóby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro;
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (np. niektórych stowarzyszenia), z wyjątkiem spółek, o których mowa wyżej;
 • zagranicznych osoby prawne, zagraniczne jednosteki nie posiadające osobowości prawnej oraz zagraniczne osoby fizyczne, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników – w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów.